اطلاع رسانی کنفرانس در سایت مرکز NBIC معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ ثبت: 1399/12/25

 

  

نظر به سطح علمی و تاثیرگذاری این رویداد علمی معتبر اطلاع رسانی کنفرانس در سایت  مرکز NBIC معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت پذیرفت

 

لینک خبر : 

https://nbic.ir/event/4767